jak-sprzedac-dlug

Jak sprzedać dług?

Odzyskiwanie należności od takich dłużników zazwyczaj jest długotrwałym procesem, który często nie przynosi oczekiwanych skutków. W sytuacji, gdy w krótkim czasie trzeba poprawić swoją sytuację płatniczą, najlepszym rozwiązaniem może być sprzedanie długu podmiotowi, który zawodowo zajmuje się nabywaniem zaległych należności. Nie jest możliwe uzyskanie całej wartości nominalnej sprzedawanego długu, lecz w sytuacji, gdy ma się do czynienia z nierzetelnym dłużnikiem, odzyskanie części wartości długu jest atrakcyjną perspektywą.

Sprzedawanie długu za pomocą cesji wierzytelności

Jednym ze sposobów na sprzedaż długu jest zawarcie umowy cywilnoprawnej, która będzie skutkować zmianą osoby wierzyciela. Dokonuje się wtedy cesja wierzytelności, która jest formą prawną regulowaną przez kodeks cywilny. Najważniejszą cechą tego sposobu jest to, że do zmiany wierzyciela nie jest wymagana zgoda dłużnika. Wynika to z artykułu 509 kodeksu cywilnego, który pozwala na zastąpienie podmiotu wierzycielskiego przez podmioty trzecie. Do tego zastąpienia dochodzi na podstawie sporządzonej umowy przelewu wierzytelności. To na podstawie tej umowy, zwanej również umową cesji wierzytelności, dotychczasowy wierzyciel — cedent — przenosi wierzytelność na nowego wierzyciela — cesjonariusza. Dla dłużnika jedyną zmianą wynikającą z cesji wierzytelności jest zmiana osoby, wobec której posiada zobowiązanie spłaty zaciągniętego długu. Jedynymi ograniczeniem związanym z formą umowy przelewu wierzytelności dotyczy przypadków, w których wierzytelność była stwierdzona pismem. Zgodnie z artykułem 511 kodeksu cywilnego, w takich przypadkach umowa cesji musi zostać sporządzona w formie pisemnej.

Umowa cesji wierzytelności nie musi być umową odpłatną. Jeżeli zdecydują się na to strony, może mieć ona charakter nieodpłatny. Należy pamiętać, że o ile zgoda dłużnika nie jest potrzebna, to wymagane jest zawiadomienie go o zawarciu umowy przelewu wierzytelności. Jest to bardzo ważne z punktu widzenia cesjonariusza, gdyż do momentu otrzymania takiego zawiadomienia, dłużnik może skutecznie redukować swoje zadłużenie wobec pierwotnego wierzyciela. Naturalnie w takiej sytuacji cesjonariusz ma prawo dochodzić do zwrotu tej sumy przez cedenta. Znacznie wydłuża to jednak proces sprzedaży długu i tworzy niepotrzebne komplikacje, które można ominąć, zawiadamiając dłużnika o cesji wierzytelności. Istnieje więcej ograniczeń związanych z przelewem wierzytelności. Taka cesja jest niedozwolona, jeżeli jej zawarcie naruszałoby obowiązujące przepisy prawne. W przypadku, jeżeli pierwotna umowa, którą zawarł wierzyciel i dłużnik, zawierała decyzje obu stron o braku możliwości zmiany wierzyciela, cesja wierzytelności kolidowałaby z zastrzeżeniami umownymi. Do przeniesienia wierzytelności nie może również dojść, jeżeli nie dopuszcza tego właściwość zobowiązania. Dotyczy to między innymi świadczeń o charakterze osobistym. Wszystkie trzy ograniczenia wynikają z zasad ogólnych prawa zobowiązań zawartych w kodeksie cywilnym.

Giełda długów — alternatywa dla przelewu wierzytelności

Giełda ta stanowi bazę danych zawierającą informacje gospodarcze, w której można znaleźć oferty sprzedaży różnych wierzytelności. Osoby zainteresowane ofertą mają możliwość jej wykupu i następnie odzyskiwanie sumy długu na własną rękę. Istnieje duże zainteresowanie na podobne oferty, gdyż zazwyczaj wystawiane są po cenie niższej od nominalnej wartości danego długu. Tworzy to możliwość zarobku dla podmiotów zawodowo zajmujących się windykacją wierzytelności. Nie istnieją żadne ograniczenia co do podmiotów zainteresowanych kupnem długów. Giełdy długów istnieją, ponieważ są one opłacalne zarówno dla sprzedających, jak i kupujących. Podmioty wystawiające oferty sprzedaży odzyskują, chociaż część wartości długu, podczas gdy kupujący zyskują prawo do ubiegania się o pełną spłatę zadłużenia przez dłużnika, czyli wartość nominalną długu powiększoną o należne odsetki. Osoba, która dokona zakupu długu na takiej giełdzie, staje się wierzycielem wtórnym. Posiada ona takie same uprawnienia co wierzyciel pierwotny i ma prawo do prowadzenia postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika oraz żądania spłaty długu.

Należy pamiętać, że wierzyciel pierwotny, bo sprzedaży wierzytelności nie ponosi odpowiedzialności wobec wierzyciela wtórnego w przypadku gdy dłużnik okaże się niewypłacalny. Oczywiście można zawrzeć w umowie zastrzeżenie, które spowoduje, że sprzedający dług będzie ponosił odpowiedzialność w takiej sytuacji. Zawarcie takiego zastrzeżenia może jednak znacząco podnieść cenę zakupu danej wierzytelności. Potencjalny nabywca długu musi zdecydować, co jest dla niego ważniejsze — niższa cena czy niższe ryzyko. Ceny na giełdzie długów są zależne w dużej mierze od wypłacalności dłużnika. Mogą wynieść one od kilkunastu do nawet 95% wartości nominalnej. Wierzytelności długo przeterminowane są jednymi z najmniej atrakcyjnych i co za tym idzie najtrudniejszymi do sprzedania. Dlatego warto nie zwlekać, jeżeli zaistnieją nieuregulowane należności.

Gdy ma się do czynienia z nierzetelnymi dłużnikami, warto zastanowić się, czy najkorzystniejszym rozwiązaniem nie byłoby całkowite pozbycie się takiego dłużnika. Windykacja zaległych długów jest czasochłonna i często mało skuteczna dlatego pozbycie się takiego długu na rzecz innego podmiotu może być bardziej opłacalne. Niezależnie czy dokona się tego za pomocą cesji wierzytelności, czy giełdy długów, wierzyciel otrzyma przynajmniej część należnych mu środków finansowych i nie będzie musiał się kłopotać kosztownym procesem windykacji.

 

 

Dodaj komentarz