faktoring dla firm

Czym jest faktoring i jak działa?

Faktoring, czyli handel wierzytelnościami staje się coraz bardziej intratną formą działalności gospodarczej w Polsce. Chętnie korzystają z niego mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, a liczba firm zajmujących się tą branżą wzrasta Przyjrzyjmy się jej bliżej.

Obrót wierzytelnościami niewymagalnymi, co to takiego?

Działalność ta polega na finansowaniu przedsiębiorstw poprzez sprzedaż faktur przed upływem terminu ich wymagalności do instytucji finansowych. Najczęściej ta technika wykorzystywana jest wobec faktur o wydłużonym terminie płatności dlatego, że pozwala na szybsze uwolnienie zajętej gotówki. Dzięki temu przedsiębiorstwo może dalej inwestować w rozwój, choć w normalnych warunkach nie dysponowałoby w danej chwili takim budżetem. Podmiot sprzedający wierzytelność to faktorant, zaś instytucja skupująca faktury to faktor.

Jak handel wierzytelnościami działa w praktyce?

Wyobraźmy sobie, że firma budowlana kupuje kilkanaście ton piasku potrzebnego do robót budowlanych. Wystawia dostawcy fakturę z terminem 60 (albo nawet 90) dni. Dla dostawcy sytuacja jest o tyle niewygodna, że przed upływem tego terminu najprawdopodobniej nie zobaczy pieniędzy. Z jednej zatem strony firma nie może się rozwijać. Z drugiej zaś, istnieje ryzyko, że brak płynności finansowej doprowadzi do utraty możliwości spłaty własnych zobowiązań albo chociażby wypłaty pensji pracownikom.

Aby nie czekać w nieskończoność, dostawca sprzedaje fakturę instytucji finansowej otrzymując gotówkę w znacznie krótszym terminie. Jednocześnie firma budowlana jest informowana o transakcji oraz o tym, kto wchodzi w rolę wierzyciela. Jeżeli spłata nie zostanie dokonana terminowo, sprzedaż wierzytelności uprawnia faktora do wystąpienia na drogę sądową.

Korzyści płynące z faktoringu

Zalety omawianej działalności docenią głównie mniejsi przedsiębiorcy, którzy nie dysponują dużymi zapasami środków pieniężnych. Sprzedaż wierzytelności gwarantuje płynność finansową bez konieczności szukania dodatkowych źródeł dofinansowania, jak kredyty czy pożyczki. Dzięki temu możliwe stają się nowe inwestycje lub uregulowanie istniejących zobowiązań. Przedsiębiorca uniezależnia się w zasadzie od tego, kiedy sprzedana faktur zostanie (i czy w ogóle zostanie) uregulowana.

Co w tym czasie robi faktor?

Oczywiście nie każdą wierzytelność uda się sprzedać. Rola faktora polega także na ocenie wypłacalności danej firmy i podjęciu decyzji, czy podjąć dane ryzyko czy nie. Wywiad ekonomiczny pozwala na ustalanie prawdopodobieństwa spłaty faktury. W końcu nikt nie podaruje nam pieniędzy, jeżeli nie będzie miał gwarancji, że je odzyska.

To, czy sprzedaż wierzytelności się opłaca zależy przede wszystkim od branży w jakiej funkcjonuje nasza firma oraz od kontrahentów, z jakimi robimy interesy. Jeżeli terminy płatności wystawianych faktur są krótkie, a kontrahenci uczciwi, korzystanie z usług faktora może się okazać zbędne. To samo dotyczy przedsiębiorstw, które dysponują zapasami gotówki i po prostu przeczekają okres do spłaty zobowiązania. Za każdym razem musimy oceniać sytuację indywidualnie.